,

Presentatie Landbouw, consumptie en duurzaamheid

donderdag 26 januari 2023, De Ark – Zuid-Beijerland

In ons nieuwe beleidsplan wordt heel nadrukkelijk gesteld dat wij als kerk willen bijdragen aan de verbondenheid in ons dorp Zuid-Beijerland. In onze activiteiten willen we meer aansluiting zoeken bij ook niet kerkelijke dorpsgenoten. De gemeente verlegt als het ware de focus van binnen naar buiten. We kijken wat er in onze omgeving speelt en hoe de kerk daarin haar eigen rol kan vervullen. Bijvoorbeeld als plek waar reflectie, zingeving, ritueel, zorg en gemeenschap samenkomen.

Voorbeelden hiervan zijn de actie wintermaatjes actie (waarin we concreet aan de slag zijn met zorg voor onze medemensen in het dorp), deelname aan het initiatief Groene kerken (waarin we gaan werken aan een groenere kerk, een plek waar oog en aandacht is voor duurzaamheid, zorg voor de schepping, geven om de ander en samen aan de slag met dat wat ouderwetse woord: rentmeesterschap.

Dit initiatief van “kerk in het dorp zijn” werd voortgezet met een presentatie van een van onze Bio boeren Arian de Jong over Landbouw, Consumptie en Duurzaamheid. In de huidige tijd en ook in een landelijke omgeving als Zuid-Beijerland is dit natuurlijk een heel actueel onderwerp.

Tijdens deze avond werd er meer gedetailleerde informatie gegeven met als doel kennisvergroting, meningsvorming, gesprekstof en mogelijk (een kleine) gedragsverandering. Want gedrag is de belangrijkste knop waaraan gedraaid kan worden als we daadwerkelijk iets zouden willen veranderen. Waarschijnlijk zijn er niet veel mensen meer zijn die niet inzien dat er op vele vlakken sprake is van een disbalans tussen mens en natuur.

Deze avond werd met bijna 40 mensen goed bezocht. Dit waren niet alleen mensen uit het dorp met een agrarische en/of een religieuze achtergrond maar ongeveer een kwart was niet religieus of kwam van buiten het dorp.

Aan het eind van de avond kon de conclusie getrokken worden dat:

  • De disbalans niet alleen ontstaat door de landbouw en dat deze de disbalans dus ook niet alleen op kan lossen;
  • Biologische landbouw eraan kan bijdragen dat er weer iets meer balans zou kunnen gaan ontstaan.

Heeft u al bijgedragen aan de actie WINTERMAATJES?

Met de actie wintermaatjes wordt geld ingezameld voor mensen die in deze tijd een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vorige week zijn hiervoor bijna 1.800 brieven huis aan huis bezorgd in Zuid-Beijerland e.o.. Tot nu toe heeft ca 2% hier op gereageerd en zijn er 37 donaties binnengekomen, goed voor een bedrag van €6.870,=.

Als u nog niet heeft bijgedragen hopen wij dat we uw donatie nog tegemoet kunnen zien op rekeningnummer NL18 RABO 0373 7337 47 van onder vermelding van WINTERMAATJES

 

,

In Eendracht nr 1 januari 2023

Klik op de link hieronder voor de nieuwste versie van het informatieblad ‘In Eendracht’.

IE nr 1 januari 2023

De pastoraal ouderling

Op 30 oktober 2022 was er een kerkproeverij in de Eendrachtskerk. Elk gemeentelid werd opgeroepen om iemand uit te nodigen voor deze proeverij: om kennis of om opnieuw kennis te maken met de kerk en de kerkdienst. Het kan je iets goeds brengen.

Tijdens de kerkdienst werden de taken die vervuld worden door diverse commissies door één van de leden voor het voetlicht gebracht. Daarbij werd een symbool op een tafel gezet.

Er zijn nogal wat vrijwilligers actief in de diverse commissies!

Eén ervan is de pastoraal ouderling.

Hij/zij houdt contact met de kerkelijke gemeente en kijkt om naar het wel en wee van gemeenteleden d.m.v. bezoekjes, een kaartje, een bloemengroet, enz., maar probeert ook om te zien naar dorpsgenoten: wat speelt er in het dorp, wat houdt mensen bezig.  Hij/zij houdt hierover contact met de predikant en de predikant-pastor. Ook zij bezoeken regelmatig mensen thuis of in een woon-zorg-centrum of in een ziekenhuis.

Er zijn er vier pastoraal wijkouderlingen: Ben Heuser, Lia Stolk, Ria de Groot en ondergetekende. Het dorp is daarom verdeeld in vier wijken met elk een pastoraal ouderling en een diaken. De pastoraal ouderling wordt ook wel wijkouderling genoemd.

Daarnaast heeft elke wijkouderling een groepje wijkmedewerkers, die de ogen en oren zijn voor de ouderling. Samen vormen zij het wijkteam. Het wijkteam houdt elkaar op de hoogte van het wel en wee m.b.v. een groepsapp. Zij bezoeken soms mensen en verrichten hand- en spandiensten. Eens per jaar verzorgen ze een gezellige wijkavond. De ouderlingen vergaderen maandelijks in de kerkenraad. Dat is het bestuur van onze kerk. Samen met de predikant, diakenen en kerkrentmeesters zorgen zij voor de Eendrachtskerk, in de breedste zin van het woord.

 

Daarom is het symbool voor pastoraal ouderling een open hand.

Naschrift

N.a.v. het artikel van oktober 2021, waarin ik schreef over de Amerikaanse artiest Nightbird, die leed aan  kanker in een ver gevorderd stadium, en een overtuigende boodschap had op het podium van America’s got talent: “You can’t wait until life isn’t hard anymore, before you decide to be happy” (Je kunt niet wachten totdat het leven niet meer moeilijk is, voordat je besluit gelukkig te zijn). Uiteindelijk is ze aan de gevolgen van haar ziekte op 19 februari 2022 overleden.

 

Gerrit Boon

‘In Eendracht’

Klik op de link hieronder voor de nieuwste versie van het informatieblad ‘In Eendracht’.

IE nr 12 december 2022

Kerstconcert Inspiration

Gemeentekoor “ INSPIRATION”  onder leiding van Fred de Vries,  geeft  op  vrijdagavond  23 december 2022 aanstaande  haar jaarlijkse Kerstconcert  in de  Eendrachtskerk .

Aanvang   20.00 uur.  De kerk is open vanaf 19.30 uur.

DIT CONCERT WAS EERDER GEPLAND OP ZONDAGAVOND  18 DECEMBER , MAAR MOEST  TOEN  VANWEGE  HET SLECHTE WEER WORDEN  GEANNULEERD.

Dit jaar met medewerking van het Mannenensemble  “ Laudate”  onder leiding van Adri Poortvliet , die als gasten zullen optreden op dit concert.

Het koor wordt op de piano begeleid  door Arnoud  Hobbel  en  op het orgel speelt Adri Poortvliet.

Renate Hooijer  zal het koor begeleiden op dwarsfluit en speelt ook enkele solostukken . Dit jaar is gekozen voor een traditioneel  programma met bekende  oude en nieuwe kerstliederen.  Natuurlijk is er dit jaar ook weer veel ruimte gelaten  voor de samenzang van bekende Kerstliederen.  De toegang tot het concert is gratis. Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

Voor verdere   info  kunt U bellen :  0643125634. (J. van Oudheusden)

 

 

 

Kerstpopdienst

,

´In Eendracht´

Klik op de link hieronder voor de nieuwste versie van het informatieblad ‘In Eendracht’.

IE nr 11 november 2022

´In Eendracht´

Klik op de link hieronder voor de nieuwste versie van het informatieblad ‘In Eendracht’.

IE nr 10 oktober 2022